Font Sizes :    
 
บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited 'THE DISTRIBUTION AND SALES SERVICES OF CONSUMER PRODUCTS TO WHOLESALE AND RETAIL OUTLETS IN BANGKOK' เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมขององค์กรในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 
   
NETWORK COVERAGE
เครือข่ายการจัดจำหน่าย
   
DISTRIBUTION SUPPORT SYSTEM
ระบบสนับสนุนการจัดจำหน่าย
   
LOGISTICS AND WAREHOUSING SYSTEM
ระบบโลจิสติกส์ และระบบคลังสินค้า